Polityka Prywatności

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku obowiązywania nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest będzie Sawicki Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-669) przy ul. Emilii Plater 10 lok. 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000704741
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Arkadiusz Piotrowski, e-mail: iod@sawicki.waw.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, o ile Pan/Pani wyraził na nie zgodę i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Spółka podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani zgoda oraz Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. b).
 5. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy.
 6. Ponadto posiada Pan/Pani prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.