Świadectwo charakterystyki energetycznej – istotna zmiana dla właścicieli, którzy wynajmują lub noszą się z zamiarem sprzedaży.

Już od 28 kwietnia b.r. dokument do tej pory traktowany po macoszemu staje się w obrocie nieruchomościami dokumentem obligatoryjnym. Zarówno sprzedający jak i wynajmujący mieszkania czy domy będą mieli obowiązek posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

W związku z nowelizacją przepisów jest szereg innych zmian w obszarze świadectw energetycznych ale z punktu widzenia sprzedaży i wynajmu nieruchomości najistotniejsza jest ta związana z jego obowiązkowym posiadaniem. Obowiązek nie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy posiadają budynek czy lokal na własne potrzeby niemniej jednak jeśli z czasem postanowią daną nieruchomość sprzedać lub wynająć będą zobowiązani uzyskać świadectwo, które w świetle dzisiejszych przepisów ma ważność 10 lat.

Co warto wiedzieć?

  • świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku,
  • sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na rynku wtórnym zleca właściciel lub zarządca budynku oraz osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzić może osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Aktualnie uprawnionych do tego jest ponad 20 tys. specjalistów,
  • świadectwo charakterystyki energetycznej może mieć formę dokumentu papierowego, zawierającego numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków wraz z podpisem osoby uprawnionej a od 28 kwietnia br. również formę dokumentu elektronicznego,
  • w procesie sprzedaży przekazanie świadectwa zostanie odnotowane w akcie notarialnym. W przypadku braku notariusz pouczy o obowiązku przekazania świadectwa oraz karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku,
  • świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia,
  • świadectwa sporządzone przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia br.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone,
  • świadectwo straci swoją ważność, jeżeli w budynku, mieszkaniu czy domu zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (m.in. docieplenie budynku, wymiana okien.

Więcej szczegółów na stronie.